آدرس دهی IPv6 و IPv4رق بین آی پی عمومی (public ip) و آدرس آی پی خصوصی (PRIVATE IP Address)